Dikningsarbete vintern och våren 2022-2023

För att förbättra avrinningen av dagvatten från området kring den gamla och nu nedlagda lekplatsen intill Mossvägen, har vi under en längre tid tid undersökt förutsättningarna för tänkbara åtgärder. Vid riktigt kraftiga regn hinner vattnet inte rinna undan så som tänkt och området, inklusive några av de enskilda tomterna, översvämmas. Det hände senast under 2020. Det finns ett gammalt så kallat torrläggningsföretag, där vår fastighet (Sanda 5:1) och ytterligare ett par fastigheter som ligger ”nedströms” vår fastighet ingår. Vattnet leds i förlängningen vidare ut mot Mälaren. Styrelsen har nu beslutat att som steg 1 i förbättringsarbetet försöka iordningställa/ återskapa diket mellan Mossvägen och grannfastigheten Kungsberg 6:10 (Långkärrs Gård). Detta är den första sträckan i torrläggningsföretaget. Totalt kan det komma att bli upp mot 200 m dikesschakt.

Arbetet kan kanske komma att inledas redan under december månad 2022. Förhoppningen är att vi är klara senast under första halvåret 2023. Arbetena kan komma att göras i några etapper, beroende på hur tillgången på lämpliga resurser är hos entreprenören och även beroende på hur vädermässiga förhållanden påverkar förhållandena. Det aktuella området är mer eller mindre ”vattensjukt” under stor del av året och marken är därmed mjuk. inför start av grävarbetet behöver också en del vegetation (busk/sly och några träd) tas bort i och kring dikningsområdet, för att på ett bra sätt möjliggöra grävarbetet och uppnå önskat resultat.

Efter genomfört arbete kommer en utvärdering av resultatet att ske, för att bedöma om ytterligare åtgärder krävs. 

/Styrelsen