Startsida

Välkommen till hemsidan för Sanda Byalag Samfällighetsförening
(Samfällighetsföreningen) och Fastighetsförenigen Sanda Byalag
(Fastighetsföreningen).

Föreningarna drivs i mycket nära samverkan med varandra och har båda sitt
ursprung i den föreningsbildning som skedde 1967 då fritidsområdet Sanda
skapades.

Samfällighetsföreningen har sammantaget 197 ingående fastigheter i de två
gemensamhetsanläggningar som förvaltas (ga:7 och ga:8). I ga:7 ligger hamnen,
lekplatser, bollplaner och badplatsen mm.

I ga:8 hanteras vägarna. Alla föreningens 197 fastigheter ingår i ga:8 – vägarna. I
ga:7 ingår 180 fastigheter, vilka också alla ingår i ga:8. Dessa 180 fastigheter är de
som ursprungligen ingick i den fritidshusexploatering som skedde i mitten av 1960-
talet. Idag är ca 45 % av dessa permanentbebodda.

Fastighetsföreningen organiserar samma 180 fastigheter som ingår i ga:7, d v s de
fastigheter som ursprungligen alla ingick i fritidshusexploateringen. Föreningen är en
ideell förening. Här hanteras gemensam mark kring våra fastigheter. Föreningen äger
fastigheten Sanda 5:1 och äger alltså all mark som Samfällighetsföreningen driver sin
verksamhet på, d v s hamnområdet, badplatsområdet, vägområdet mm. Övriga ytor,
ängsmark och skogsmark, förvaltas av Fastighetsföreningen.

Styrelser och ekonomi: Föreningarna har idag styrelseunion, d v s vi har samma
förtroendevalda i båda föreningarna. De två föreningarna har skild ekonomi och
lämnar egna årsredovisningar. I Samfällighetsföreningen särredovisas också ga:7
och ga:8 ekonomiskt, då ga:8 har 17 medlemsfastigheter som inte ingår i ga:7.
Dessa 17 fastigheter är de som fanns i området kring Solgården redan innan
fritidshusexploateringen genomfördes och var redan då permanentbebodda.

OBS! Du som fastighetsägare och föreningsmedlem – glöm inte bort att logga in och
registrera din e-postadress om du framöver vill ha information och t ex kallelser
papperslöst – bra för föreningsekonomin och bra för miljön.

Inom området ligger också Solgården vilket är en hembygdsförening som arrangerar olika evenemang i och utanför sina lokaler under året. Mer information hittar du på Solgårdens hemsida

Comments are closed.