Årsstämma 2024

Välkomna på årsstämma 2024 för Sanda Byalag Samfällighetsförening (SBS) och Fastighetsföreningen Sanda Byalag (FSB).

Tid: Söndagen 2 juni kl. 14:00

Plats: Solgården, Fornminnesvägen 1, Sanda, Strängnäs

Om du inte kan komma personligen till stämman, kan du lämna fullmakt. Fullmaktsblankett finns tillsammans i den skriftliga kallelse som sänds ut per post eller e-post. Den finns även för utskrift nedan.

Fullmakt årsstämma 2 juni 2024

Om ni har intresse av att arbeta i styrelsen kontakta valberedningen. Det behövs alltid nya idéer och ny energi så ta chansen att påverka vårt fina område. Skicka ett mejl till styrelsen@sandaby.se om intresse finns eller om ni har några frågor.

Väl mött!

/Styrelsen

Sanda Byalags vårstädning: Tack för ert engagemang!

Hej alla föreningsmedlemmar, både barn och vuxna!

Vi hade planerat vårstädning den 27 april, men tyvärr tvingades vi ställa in den på grund av det eländiga vädret med snöslask och kyla. Ett nytt datum sattes i stället till den 4 maj. Trots den korta framförhållningen var det glädjande att så många ändå kunde och ville komma.

Det är alltid trevligt att ses och det är lika roligt att arbeta tillsammans. Under några timmar snyggade vi till vår närmiljö, men minst lika viktigt är att vi fick möjlighet att träffa gamla och nya grannar. Kanske knöt vi några nya kontakter och umgicks en stund under trevliga former. För nya medlemmar var det en chans att träffa några av oss som är “gamla i gården” och få information om hur det fungerar i Sanda.

Den här lördagen var vädret på vår sida med strålande sol och värme. Vi avslutade som vanligt med lite korvgrillning och törstsläckande dryck i vårsolen – härligt!

Ett stort tack till alla som hjälpte till med upplockning av skräp, ihopsamlat ris, krattning och diverse pyssel med blomlådor. Och förstås för grillandet och allt annat fix! 🌼🌞🌿

/Styrelsen för Samfällighetsföreningen och Fastighetsföreningen Sanda Byalag.

Här nedan ses några bilder från ”rishögsaktiviteten” vid gamla kolonilottsområdet vid Långkärrsvägen.

Nytt datum Vårstädning lördag 4 maj

Städdagen 27 april ställdes in pga det eländiga vädret. Tack alla ni som kom ner trots snöslask och kyla. Nytt datum är i stället lördag 4 maj.

Var?
Samling i hamnen kl. 10:00.

Vad ska jag ha med mig?
Krattor, handskar, enklare trädgårdsverktyg. Ni som har släpvagn får gärna ta med dessa.

Var städar vi?
Hamnen, badplatsen, lekplatsen samt andra gemensamma ytor.

Lunch?
Vi grillar korv i hamnen när städningen är klar.

Välkomna önskar styrelsen!

Inget Valborgsfirande på ”Solgårdsängen” genomförs 2024

Styrelsen har beslutat att inte arrangera någon Valborgseld i år.

En rad omständigheter ligger bakom beslutet. Framför allt är det de hårda kraven som Polismyndigheten ställer på ansvar för säkerhet och ordning som har spelat en avgörande roll. Dessa hårda krav tillsammans med den stora arbetsinsatsen som krävs för arrangemanget har det fått styrelsen att fatta beslut om att inte genomföra aktiviteten i år. En tillkommande och bidragande omständighet till beslutet är det krav på dispens från gällande miljökrav som krävs från och med i år. Naturvårdsverket har tolkat EU-direktiven om hantering av trädgårdsavfall och anser att eldning av detta slag är så skadligt för miljön att andra alternativ bör övervägas.

Frågan om hur vi framöver bör hantera Valborgsfirandet kommer att diskuteras på årsstämman i början av juni.

/Styrelsen för Fastighetsföreningen 

Preliminärt datum för årsstämma 2024

Preliminärt datum för årsstämma 2024 för Sanda Byalag Samfällighetsförening (SBS) och Fastighetsföreningen Sanda Byalag (FSB).

Tid: Söndag 2 juni

Plats: Ej bestämt än.

Om du har intresse av att arbeta i styrelsen kontakta valberedningen på valberedningen@sandaby.se. Det behövs alltid nya idéer och ny energi så ta chansen att påverka vårt fina område.

Väl mött!

/Styrelsen

Städning av badplatsen

Vi behöver din hjälp att göra i ordning badplatsen inför vintern. Exempel på arbete som ska göras är att ta bort landgången och fälla upp stegarna på både flotten och bryggan. Eventuellt tar vi in flotten också.

Samling nere vid badplatsen lördag den 30/9 kl. 11:00.

Välkomna önskar styrelsen!

Årsstämma 2023

Välkomna på årsstämma 2023 för Sanda Byalag Samfällighetsförening (SBS) och Fastighetsföreningen Sanda Byalag (FSB).

Tid: Söndagen 4 juni kl. 13:00

Plats: Solgården, Fornminnesvägen 1, Sanda, Strängnäs

Om du inte kan komma personligen till stämman, kan du lämna fullmakt. Fullmaktsblankett finns tillsammans i den skriftliga kallelse som sänds ut per post eller e-post. Den finns även för utskrift nedan.

Fullmakt årsstämma 4 juni 2023

Om ni har intresse av att arbeta i styrelsen kontakta valberedningen. Det behövs alltid nya idéer och ny energi så ta chansen att påverka vårt fina område. Skicka ett mejl till styrelsen@sandaby.se om intresse finns eller om ni har några frågor.

Väl mött!

/Styrelsen

Valborgsfirande söndag, 30 april 🔥

Välkommen att fira valborg med oss!

Vi firar in våren tillsammans med brasa, sång och fyrverkeri!
Plats: Fotbollsplanen (mittemot Solgården)
Tid: Brasan tänds 21:00 och fyrverkerier 21:30
Anordnas av Solgården och Sanda Byalag

Varmt välkomna!

/Styrelsen

Vårstädning lördagen den 29 april

Var?
Samling i hamnen kl. 10:00.

Vad ska jag ha med mig?
Krattor, handskar, enklare trädgårdsverktyg. Ni som har släpvagn får gärna ta med dessa.

Var städar vi?
Hamnen, badplatsen, lekplatsen samt andra gemensamma ytor.

Lunch?
Vi grillar korv i hamnen när städningen är klar.

Välkomna önskar styrelsen!

Avslutande dikesarbeten

De avslutande dikesjobben kring Mossvägen görs med planerad start under onsdag 1 mars. Platsen är intill den gamla nu nedlagda lekplatsen. Även om grävstart blir senarelagd beräknas jobbet klart under veckan. Jobbet innebär avgrävning av Mossvägen och utbyte av en vägtrumma (ett grovt rör) som leder dikesvattnet vidare mot Långkärr. Under arbetet kommer vägen att vara helt avstängd under en kortare tid. Platsen ligger på en slinga, så ingen kommer att hindras från att nå sin fastighet.

/Styrelsen

Dikningsarbete vintern och våren 2022-2023

För att förbättra avrinningen av dagvatten från området kring den gamla och nu nedlagda lekplatsen intill Mossvägen, har vi under en längre tid tid undersökt förutsättningarna för tänkbara åtgärder. Vid riktigt kraftiga regn hinner vattnet inte rinna undan så som tänkt och området, inklusive några av de enskilda tomterna, översvämmas. Det hände senast under 2020. Det finns ett gammalt så kallat torrläggningsföretag, där vår fastighet (Sanda 5:1) och ytterligare ett par fastigheter som ligger ”nedströms” vår fastighet ingår. Vattnet leds i förlängningen vidare ut mot Mälaren. Styrelsen har nu beslutat att som steg 1 i förbättringsarbetet försöka iordningställa/ återskapa diket mellan Mossvägen och grannfastigheten Kungsberg 6:10 (Långkärrs Gård). Detta är den första sträckan i torrläggningsföretaget. Totalt kan det komma att bli upp mot 200 m dikesschakt.

Arbetet kan kanske komma att inledas redan under december månad 2022. Förhoppningen är att vi är klara senast under första halvåret 2023. Arbetena kan komma att göras i några etapper, beroende på hur tillgången på lämpliga resurser är hos entreprenören och även beroende på hur vädermässiga förhållanden påverkar förhållandena. Det aktuella området är mer eller mindre ”vattensjukt” under stor del av året och marken är därmed mjuk. inför start av grävarbetet behöver också en del vegetation (busk/sly och några träd) tas bort i och kring dikningsområdet, för att på ett bra sätt möjliggöra grävarbetet och uppnå önskat resultat.

Efter genomfört arbete kommer en utvärdering av resultatet att ske, för att bedöma om ytterligare åtgärder krävs. 

/Styrelsen

Dikningsarbetet delvis slutfört samt uppdaterad information om arbetet och våra vägar

Dikningsjobbet med grävmaskin längs Tre Backars Väg är avslutat för den här gången men som vi skrivit i senaste informationen återstår visst dikesarbete längs första delen av Svartängsvägen. Ett par av de betongbrunnar vi har alldeles intill vägen/körbanan kommer också att åtgärdas och/eller märkas upp. I grävarbetet som genomförts har vi bitvis endast ”putsat lite” och rensat bort grässvålen som på vissa delar hindrat vattenavrinning från körbanan. På andra sträckor har vi försökt att återskapa dikena till den utformning vi bedömt att de en gång hade. Vi kan konstatera att vattnet vid kraftiga regn under senare år inte kunnat rinna av och bort från vägen utan istället skapat stora ”sår” i vägen. Skador som vi akut tvingats åtgärda. De åtgärder vi nu vidtagit hoppas vi kraftigt ska minska dessa oönskade effekter, men att helt slippa problem vid kraftiga regn är svårt på grusvägar med brant lutning. Eventuellt kommer vi att efter en tid när vi ser utfallet av åtgärderna att behöva göra vissa kompletteringsjobb.

Våra vägar har under årens lopp på flera ställen tenderat att bli lite bredare. Vi bedömer att det är en naturlig effekt av ”trafikbelastningen” och av att vi återkommande under åren fyllt på med väggrus och att vi skrapar vägarna två gånger årligen. Körbanan trycks och breddas så att säga därför successivt något ut mot dikena. Efter en dikesrensning blir därför vägen på vissa sträckor aningen smalare – förmodligen så breda som de en gång var. Vid ”branta backen” på Tre backars väg har vi också en rejäl uppmärkt mötesplats. Vi har också uppmärkta mötesplatser på några andra ställen i området.  En positiv bieffekt av att vägarna inte är ”alltför breda” är att hastigheten brukar hållas lite lägre.  

Vi har ca 7 km väg att underhålla. Framgent  kommer vi utföra dikesrensning på likartat sätt på andra ställen längs våra vägar. Åtgärdsbehoven kommer att ligga till grund för prioriteringen. Dikesarbeten är förenat med betydande kostnader och förberedande kringarbeten. Arbetena kommer därför att fördelas ut på flera år.

/Styrelsen

Uppdatering dikningsarbete

Dikningsjobbet på Tre Backars väg och Svartängsvägen är inte helt klart ännu. Tyvärr så uppstod vissa problem med en del allt för grunt lagda elledningar på en sträcka vi planerat att dika. Det gäller Svartängsvägen, i branta backen upp från Tre Backars väg. Sträckan är runt 45 meter. Uppgörelsen vi träffat med ledningsägaren Vattenfall, är att de mycket snart ska kolla och åtgärda/rätta till sin kabelförläggning. I samband med detta arbete är det tänkt att de också justerar diket på den sträckan. Vi hoppas att det kommer att ske mycket snart. 

Vi vill påpeka att det en tid framåt kan vara lite svårare att se vägkanterna på sträckan vi nu har dikat längs Tre Backars väg, då det nu är fritt från gräs i dikesslänten mot vägen. Det kan kanske också vara lite mjukare i marken än tidigare i dikesrenen. Så kör varsamt och var gärna lite extra uppmärksamma där i höstmörkret.

/Styrelsen

Vi har uppdaterat vår hemsida

Vi har uppdaterat föreningarnas hemsida till en nyare och mer modern design och som nu fungerar lika bra på datorn som i mobilen. Det var dags då den gamla designen inte var vidare mobilvänlig.

Du som fastighetsägare och föreningsmedlem – glöm inte bort att logga in och registrera din e-postadress om du framöver vill ha information och t ex kallelser papperslöst – bra för föreningsekonomin och bra för miljön. 🍀

Inloggning till sin sida görs med en personlig kod som återfinns på senaste fakturan.

/Styrelsen

Dikningsarbeten

Denna vecka planerar vi att påbörja dikningsarbeten längs ”branta backen” på Tre backars väg och vidare upp längs backen i början av Svartängsvägen.

Vi har återkommande stora problem på dessa ställen i samband med kraftiga regn. Vi hoppas nu att kunna begränsa dessa problem och minska skadornas omfattning med de åtgärder vi planerar.

/Styrelsen