Dikningsarbetet delvis slutfört samt uppdaterad information om arbetet och våra vägar

Dikningsjobbet med grävmaskin längs Tre Backars Väg är avslutat för den här gången men som vi skrivit i senaste informationen återstår visst dikesarbete längs första delen av Svartängsvägen. Ett par av de betongbrunnar vi har alldeles intill vägen/körbanan kommer också att åtgärdas och/eller märkas upp. I grävarbetet som genomförts har vi bitvis endast ”putsat lite” och rensat bort grässvålen som på vissa delar hindrat vattenavrinning från körbanan. På andra sträckor har vi försökt att återskapa dikena till den utformning vi bedömt att de en gång hade. Vi kan konstatera att vattnet vid kraftiga regn under senare år inte kunnat rinna av och bort från vägen utan istället skapat stora ”sår” i vägen. Skador som vi akut tvingats åtgärda. De åtgärder vi nu vidtagit hoppas vi kraftigt ska minska dessa oönskade effekter, men att helt slippa problem vid kraftiga regn är svårt på grusvägar med brant lutning. Eventuellt kommer vi att efter en tid när vi ser utfallet av åtgärderna att behöva göra vissa kompletteringsjobb.

Våra vägar har under årens lopp på flera ställen tenderat att bli lite bredare. Vi bedömer att det är en naturlig effekt av ”trafikbelastningen” och av att vi återkommande under åren fyllt på med väggrus och att vi skrapar vägarna två gånger årligen. Körbanan trycks och breddas så att säga därför successivt något ut mot dikena. Efter en dikesrensning blir därför vägen på vissa sträckor aningen smalare – förmodligen så breda som de en gång var. Vid ”branta backen” på Tre backars väg har vi också en rejäl uppmärkt mötesplats. Vi har också uppmärkta mötesplatser på några andra ställen i området.  En positiv bieffekt av att vägarna inte är ”alltför breda” är att hastigheten brukar hållas lite lägre.  

Vi har ca 7 km väg att underhålla. Framgent  kommer vi utföra dikesrensning på likartat sätt på andra ställen längs våra vägar. Åtgärdsbehoven kommer att ligga till grund för prioriteringen. Dikesarbeten är förenat med betydande kostnader och förberedande kringarbeten. Arbetena kommer därför att fördelas ut på flera år.

/Styrelsen